TZA - Trening zastępowania agresji

Propozycja programowa skierowana jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą wykazującą zaburzenia zachowania w przebiegu zróżnicowanych zaburzeń rozwojowych, zaniedbań środowiskowych oraz mechanizmów nieprawidłowo kształtującej się osobowości.

Zawartość merytoryczna szkolenia obejmuje wszechstronne omówienie uwarunkowań występowania agresji, podstawowych zasad treningu umiejętności prospołecznych, prezentację przebiegu i założeń treningu kontroli złości oraz wnioskowania moralnego.

Forma zajęć

Zajęcia mającharakter warsztatowy, poparty częścią teoretyczną.

Czas trwania

16 godzin

Program szkolenia

  1. Społeczne mechanizmy zachowań agresywnych; osobowościowe i pozaosobowościowe czynniki warunkujące występowanie zachowań agresywnych i przemocowych.
  2. Metody osiągania zmiany zachowań niepożądanych na konstruktywne w zakresie paradygmatu poznawczo-behawioralnego.
  3. Omówienie głównych założeń TZA wg. Goldsteina.
  4. TZA jako sposób pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
  5. Czynniki destrukcyjne i wspomagające skuteczne wzorce komunikacji.
  6. Trening umiejętności prospołecznych – techniki kształtowania umiejętności społecznych.
  7. Trening kontroli złości.
  8. Trening wnioskowania moralnego.
  9. Zasady współpracy z rodziną i najbliższym środowiskiem dziecka, zapobieganie agresji poprzez zadania interdyscyplinarne.